Rozszerzone Gwarancje 801 444 800 * Pon - Pt: 08:00 - 18:00
801 444 800 Pon - Pt: 08:00 - 18:00

Warunki umowy Rozszerzonej Gwarancji

ROZSZERZONA USŁUGA SERWISOWA - Warunki

Niniejsza umowa została zawarta dnia _______________ w _______________ pomiędzy:

AEG Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000029692, NIP: 5210084388, reprezentowana przez _______________ (dalej określany jako „ AEG" lub „ Sprzedawca"),

a

_______________ zamieszkałym / zamieszkałą w _______________, przy ul. _______________, kod pocztowy _______________, legitymującym / legitymującą się dowodem osobistym nr _______________, PESEL _______________ (dalej określany jako „ Klient").

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza umowa (dalej określana jako „ Warunki") określa zasady świadczenia usługi „Rozszerzona Usługa Serwisowa" (dalej określanej jako „ Usługa") przez AEG Poland
  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000029692 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zakupił sprzęty gospodarstwa domowego dużego AGD marki AEG („ Artykuły" lub „ Urządzenia") oraz zakupił Usługę.
 2. Zakup Usługi nie wpływa na zakres, treść, czas trwania ani zasady wykonywania innych uprawnień służących Klientom, w związku z zakupem Artykułów, na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów o rękojmi za wady (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) oraz o gwarancji przy sprzedaży (art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego). Zakup Usługi w żaden sposób nie wyłącza po stronie Klienta możliwości realizacji uprawnień, które w danych okolicznościach mogą mu służyć. Decyzja co do wyboru podstawy prawnej roszczenia przeciwko Sprzedawcy pozostaje w sferze wyłącznego uznania Klienta.
 3. Klient sam podejmuje decyzje o zakupie Usługi. Rezygnacja z Usługi przez Klienta nie wpływa na warunki sprzedaży Artykułu oraz na pozostałe uprawnienia przysługujące Klientowi na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Warunki mają wyłącznie zastosowanie do Artykułów zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz mogą być zawierane i wykonywane tylko na tym terytorium.
 5. Warunkiem zakupu Usługi jest przekazanie Sprzedawcy przez Klienta kopii dowodu zakupu Urządzenia potwierdzającego zakup Urządzenia w terminie nie dłuższym niż 2 lata poprzedzające dzień zakupu Usługi oraz numeru seryjnego Urządzenia.

§2
Przedmiot i zakres Usługi

 1. Okres trwania Usługi („ Okres Usługi") wynosi 1 rok od daty dnia następującego po dniu zakończenia okresu gwarancji udzielanej Klientowi przez AEG zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w wydanym Klientowi przy zakupie wraz z Artykułem dokumencie gwarancyjnym („ Standardowa Gwarancja").
 2. Dokonanie napraw lub wymiany Artykułu przez Sprzedawcę w ramach Standardowej Gwarancji nie wpływa na długość Okresu Usługi, tzn. data zakończenia Okresu Usługi pozostaje taka sama jak w pkt. 1 powyżej.
 3. Poprzez sprzedaż Usługi, Sprzedawca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń, o których mowa w pkt. 5 poniżej w przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych zakupionego Artykułu (dalej określanych jako „ Wady" lub „ Usterki"). Klient natomiast zobowiązuje się względem Sprzedawcy do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §3 pkt. 3 poniżej.
 4. Za Wadę uważa się uniemożliwienie normalnego użytkowania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementów lub zespołów Urządzenia, wynikłe z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, które nie jest spowodowane działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania Urządzenia niezgodnego z instrukcją obsługi. Lista wyłączeń, za które AEG nie ponosi odpowiedzialności znajduje się §5 poniżej.
 5. W przypadku wystąpienia Wady, która powstała po okresie objętym rękojmią sprzedawcy lub Standardowej Gwarancji, Sprzedawca, po uprzedniej konsultacji telefonicznej, wykona świadczenie („ Świadczenie") w postaci przeprowadzenia naprawy Artykułu. Jeżeli naprawa wadliwego Artykułu jest niemożliwa albo wiązałaby się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę niewspółmiernie wysokich kosztów lub z nadmiernymi uciążliwościami dla Sprzedawcy lub Klienta, Sprzedawca wymieni Urządzenie.
 6. W przypadku wymiany Urządzenia, Klient otrzyma Artykuł wolny od Wad i posiadający nie gorsze cechy jakościowe, funkcjonalne oraz wartość nie mniejszą niż Urządzenie oddane do naprawy w ramach Usługi z chwili zgłoszenia Wady, nie uwzględniając spadku wartości Urządzenia wynikającego z wystąpienia Wady.
 7. W razie dokonania wymiany Artykułu przez Sprzedawcę w ramach Usługi, wymieniony Artykuł objęty jest tylko Standardową Gwarancją zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi tej gwarancji.
 8. Świadczenia naprawy lub dostawy i montażu wymienionego urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwisantów zaakceptowanych przez Sprzedawcę („ Serwisanci").
 9. W ramach Usługi, Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania przynajmniej 2 Świadczeń naprawy i maksymalnie 1 Świadczenia wymiany. Spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków sprawia, że Usługę uznaje się za wykonaną w pełni.
 10. Wykonanie Świadczenia w ramach Usługi nie skutkuje dodatkowym kosztem dla Klienta oprócz kwoty Wynagrodzenia wymienionej w §3 pkt. 3 poniżej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków.
 11. Wykonanie Świadczenia w ramach Usługi nie jest równoznaczne z przyjęciem reklamacji w reżimie rękojmi za wady lub gwarancji przy sprzedaży i nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminów służących Sprzedawcy lub gwarantowi na odniesienie się do reklamacji, ani powstaniem żadnych praw lub zobowiązań w zakresie tych reżimów odpowiedzialności.
 12. W przypadku naprawy Urządzenia przez Klienta samodzielnie bez wcześniejszego informowania Sprzedawcy o Wadzie, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów naprawy a Usługa wygasa.

§3
Zakup Usługi i płatność Wynagrodzenia

 1. Klient może zakupić Usługę w dowolnym momencie okresu obowiązywania Standardowej Gwarancji na Artykuł, który ma być objęty Usługą.
 2. W związku z zakupem Usługi, Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy Wynagrodzenia w wysokości określonej w pkt. 3 poniżej.
 3. Wysokość Wynagrodzenia określa zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie https://ewarranty.electrolux.pl/
 4. Sprzedawca wystawia fakturę potwierdzającą zakup Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest zapłacić Wynagrodzenie Sprzedawcy w terminie i w sposób wskazany na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Warunków w terminie 14 dni od ich zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów proporcjonalnych do spełnionego poprzez Sprzedającego świadczenia w związku z zażądaniem przez Klienta wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia.
 7. Klient nie ma prawa do odstąpienia w przypadku wykonania Usługi przez Sprzedawcę w pełni lub w przypadku spełnienia przez Sprzedawcę wyraźnego żądania Klienta, aby Serwisanci przyjechali do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 8. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Klient musi złożyć Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu i przesłać je na adres lub adres elektroniczny Sprzedającego podany w §7 pkt. 3 poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia, Warunki uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłacone przez niego Wynagrodzenie w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot Wynagrodzenia nastąpi przy użyciu sposobu płatności użytego przez Klienta przy zapłacie Wynagrodzenia.

§4
Zasady zgłaszania Wad przez Klienta i wykonywania świadczeń przez Sprzedawcę

 1. W razie wykrycia Wady, Klient jest zobowiązany do:
  1. natychmiastowego zatrzymania pracy sprzętu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej, w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości oraz użycia dostępnych Klientowi środków w celu ratowania Artykułu oraz zapobieżenia zwiększenia się Wady. Jeżeli Klient umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosuje wspomnianych środków, Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności za naprawę powstałej Wady w ramach Usługi;
  2. niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 14 dni zgłoszenia Wady do Sprzedawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony w §7 pkt. 4 poniżej oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami;
  3. udostępnienia sprzętu Serwisantowi w uzgodnionym terminie, w miejscu jego używania. Sprzęt do zabudowy meblowej powinien być udostępniony do naprawy przez Klienta w sposób umożliwiający bezpośrednie przystąpienie do jego naprawy.
 2. Dokonując zgłoszenia Wady, Klient w celu umożliwienia identyfikacji podaje następujące dane:

1.

 1. Dokładne dane osobowe oraz teleadresowe Klienta;
 2. Model i Markę Urządzenia;
 3. Dokładny opis Wady;
 4. Dopuszczalne terminy udostępnienia Urządzenia Serwisantowi w celu przeprowadzenia Świadczenia, w czasie normalnych godzin pracy Serwisanta, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
 1. Sprzedawca wykona Świadczenie, o którym mowa w §2 pkt. 5 powyżej w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Wady przez Klienta, pod warunkiem, że Klient udostępni Urządzenie Serwisantowi w takim terminie. Czas wykonania Świadczenia może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy oraz z przyczyn leżących po stronie Serwisantów lub innych podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w proces naprawy lub czynności mu towarzyszące, np. przewóz Artykułu lub pozyskanie części zamiennych, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.
 2. Naprawa Artykułu odbywa się w miejscu jego instalacji przez Klienta w Polsce, a jeśli nie jest to możliwe – w autoryzowanym punkcie serwisowym. W przypadku podjęcia decyzji przez Serwisanta o konieczności naprawy Artykułu w autoryzowanym punkcie serwisowym, za transport Urządzenia odpowiedzialny jest Serwisant. Klient obowiązany jest umożliwić Serwisantowi odbiór Urządzenia w ustalonym z Serwisantem terminie, zgodnie z §4 pkt. 1c. powyżej. Klient może również dostarczyć we własnym zakresie Artykuł do wskazanego przez Sprzedawcę autoryzowanego punktu serwisowego na terenie Polski, jednak nie przysługuje mu wówczas roszczenie do Sprzedawcy o zwrot kosztów transportu lub o naprawienie szkody wynikłej w trakcie samodzielnego transportu Artykułu.
 3. W przypadku, gdy zgłoszony przez Klienta Artykuł nie jest dotknięty zgłoszoną Sprzedawcy Wadą, lub przyczyną zgłoszenia naprawy było którekolwiek ze zdarzeń wskazanych w §5 poniżej, Sprzedawca może obciążyć Klienta częścią lub całością kosztów wynikających z działań podjętych w celu wykonania Świadczenia, w szczególności: przejazdu i pracy Serwisanta, transportu Urządzenia.

§5
Wyłączenia

 1. Za Wady w rozumieniu niniejszych Warunków nie są uważane:
  a. przejawy zużycia materiałów eksploatacyjnych lub części składowych Artykułu, które w ramach właściwego użytkowania Artykułu, z uwagi na swój charakter ulegają zużyciu w okresie krótszym niż okres przydatności Artykułu, w szczególności takich jak: żarówki, baterie jednorazowego użytku, czy piloty zdalnego sterowania;
  b. uszkodzenia Artykułu spowodowane używaniem Artykułu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem lub;
  c. uszkodzenia Artykułu wywołane jego nieprawidłową instalacją, w szczególności instalacją niezgodną z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem, z wyłączeniem przypadków, gdy Artykuł instalowany jest przez Sprzedawcę albo osoby trzecie działające na zlecenie Sprzedawcy;
  d. uszkodzenia Artykułu spowodowane wszelkimi zdarzeniami losowymi, w tym uderzeniem pioruna oraz zalaniem, pożarem, zmianami napięcia i jakimikolwiek zakłóceniami w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej i alarmowej lub innymi zdarzeniami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności;
  e. wszelkie uszkodzenia mechaniczne Artykułu, spowodowane ingerencją w jego budowę, w szczególności ingerencją w strukturę Urządzenia lub wzajemne oddziaływania jego części składowych lub oprogramowania zainstalowanego w Artykule w chwili jego wydania Klientowi, w tym także przeróbkami lub regulacją w zakresie wykraczającym poza przewidziany w instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem lub przeprowadzoną w sposób lub w warunkach niezgodnych z zaleceniami odnośnej instrukcji. Wyłączenie nie obejmuje ingerencji dokonanych przez Serwisantów wskazanych Klientowi przez gwaranta lub Sprzedawcę;
  f. wszelkie wady Artykułu, w którym naruszone zostały oryginalne zabezpieczenia umieszczone przez producenta;
  g. wszelkie uszkodzenia Artykułu powstałe w wyniku użytkowania Artykułu do celów związanych z działalnością gospodarczą;
  h. wszelkie uszkodzenia Artykułu spowodowane korozją, utlenianiem, osadzaniem się wapnia lub innego rodzaju stopniowym niszczeniem, wynikającym z normalnego użytkowania Artykułu lub niemające ujemnego wpływu na właściwości użytkowe Artykułu, takie jak uszkodzenia estetyczne, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia;
  i. uszkodzenia powstałe wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub zgubienia;
  j. uszkodzenia spowodowane przez insekty lub gryzonie;
  k. wady będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione
  l. wady, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy;
  m. szkody wyrządzone umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo przez Klienta, przez osobę, z którą Klient pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponosi odpowiedzialność na mocy innych przepisów prawa;
  n. przypadkowe uszkodzenia sprzętu o charakterze mechanicznym, w tym również pokręteł, uchwytów, itp.

 2. Sprzedawca nie ponosi kosztów:
  a. konserwacji Urządzenia;
  b. montażu Urządzenia, przy czym wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy montaż tego Urządzenia jest wykonywany przez pracownika punktu naprawczego w przypadku Urządzenia naprawionego w ramach Usługi;
  c. naprawy Urządzenia wykonanej przez Klienta we własnym zakresie, nawet jeśli naprawa dotyczyła Wady objętej zakresem Usługi;
  d. poniesionych przez Klienta gdy Wada nie wystąpiła lub Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za Wadę na mocy niniejszych Warunków.

§6
Ochrona danych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych Klienta jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000029692.
 2. Electrolux powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Kristin Ornulf, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email kristin.ornulf@electrolux.com.
 3. Dane Klienta są przetwarzanie w celu realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane Klienta mogą być przekazywane autoryzowanym partnerom Sprzedawcy wyłącznie i w zakresie niezbędnym do dokonania naprawy lub wymiany Artykułu, w związku ze świadczeniem Usługi.
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wykonywania Usługi, a po jej zakończeniu przez okres 2 lat.
 6. Dane osobowe Klienta będą przekazywane do państw trzecich na podstawie Polityki Danych Osobowych, z którymi można zapoznać się https://www.electrolux.pl/overlays/data-privacy-statement/.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Electrolux danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). Skorzystanie przez Klienta z wskazanych praw jest możliwe poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (Kristin Ornulf, kristin.ornulf@electrolux.com).
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia Usługi przez Electrolux.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 10. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany skutkujący podjęciem wobec Klienta decyzji, która wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub inaczej istotnie wpływa na Klienta. Takie przetwarzanie odbywa się w celu dostosowania treści ofert/newsletterów przekazywanych Klientowi do jego cech oraz preferencji.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Spory związane ze świadczeniem Usługi są rozpatrywane według prawa polskiego i dochodzone przed sądami polskimi według właściwości ogólnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelki kontakt ze Sprzedawcą powinien odbywać się za pośrednictwem poczty na adres AEG Poland sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, poczty elektronicznej na adres infolinia@electrolux.com lub telefonicznie pod numerem 801 444 800.
 4. Reklamacje Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej kierowanej na adres Sprzedawcy podany w pkt. 3 powyżej, do 30 dni po upłynięciu terminu zakończenia Okresu Usługi. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Klient o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Klienta praw wynikających z zakupionej Usługi na osobę fizyczną, która w Okresie Usługi nabyła własność Artykułu i której, w chwili zgłoszenia Wady, własność Artykułu nadal przysługuje.

_______________
AEG

_______________
Klient

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika