Rozszerzone Gwarancje 801 444 800 * Pon - Pt: 08:00 - 18:00
801 444 800 Pon - Pt: 08:00 - 18:00

Warunki korzystania ze strony internetowej

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY SZWEDZKIEJ AB ELECTROLUX Z SIEDZIBA W SZTOKHOLMIE, ORAZ JEJ PODMIOTU ZALEŻNEGO SPÓŁKI ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWANEJ DALEJ („AEG”). PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (“STRONA”) NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAŁY, ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I ZASAD („WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY”) PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM TEKŚCIE. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW I ZASAD, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE POBIERAJ UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW. ODWIEDZENIE STRONY WIĄŻE SIE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI. (“UMOWA”).

AEG (publ.) korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej Electrolux. Pliki cookie są wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ja jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.
Wykorzystujemy: a) stałe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania), b) tymczasowe pliki cookie (pozostaja w komputerze Użytkownika do momentu zamkniecia przegladarki).
Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej Electrolux, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie przez AEG (publ.), może zmienic ustawienia swojej przegladarki w taki sposób, aby przegladarka nie przyjmowala plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przegladarki w odniesieniu do plików cookie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostep do niektórych części Strony Internetowej AEG nie bedzie możliwy.

Licencja

Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie, AEG udziela Użytkownikowi nie wyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zaklócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.
AEG upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw wlasności do Materiałów i ich kopii oraz podlega następującym ograniczeniom:
1) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materiałów oraz wszelkie informacje o własności znajdujące się w Materiałach; 2) Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materiałów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych; oraz 3) Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materiałów żadnej innej osobie, chyba że osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi sie je zaakceptować. 4) Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w zwiazku z jej okresową aktualizacja.
Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegac wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekście, AEG nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych. Konta Użytkowników.

Aby móc przeglądać niektóre cześci Strony o ograniczonym dostępie wymagane jest założenie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również musiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasla i konta. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i działania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować AEG o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. AEG nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku wykorzystania jego hasl\ła lub konta przez osoby trzecie.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony.
Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do: (a) przesyłnia spamu lub innych niechcianych wiadomości; (b) podawania się za AEG lub kogoś innego; (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródla jakichkolwiek wiadomości i tresści przekazywanych na Stronie; (d) podawania fałszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników; (f) zaangażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem, (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają lub łamia prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, znieslawiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachęte do nabywania produktów lub uslug; (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika .
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku AEG nie będzie prawnie zobowiązany niniejszą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów.

Jeżeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrządzone AEG i jego podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany

AEG zastrzega sobie wyłączne prawo, wedlug własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w całości lub częśi, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają się skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptację tych zmian.
AEG może usunąć, zmienić, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach ( jeśli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakończyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostępnościa wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. AEG może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Z tego tytulu. AEG może unieważnic autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własnosci Intelektualnej

Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, wlączając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) dotyczące Strony posiada AEG lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa wlasności wynikające z wartości firmy i praw wlasności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez AEG są obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla AEG.

Informacje przekazywane do AEG

Użytkownik zainteresowany ofertą Rozszerzonej Gwarancji może przekazać AEG swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na przedmiotowej stronie internetowej w celu otrzymania dalszych informacji na temat oferty Rozszerzonej Gwarancji od AEG drogą telefoniczną lub mailową.

Te informację pozwolą AEG skontaktować się z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty Rozszerzonej Gwarancji na prowadzenie badań rynku i badań statystycznych, co pomoże nam opracowywać lepsze produkty, usprawniać nasze Strony Internetowe i lepiej poznawać naszych klientów.

Informacje będą administrowane i wykorzystywane przez AEG lub działające w jego imieniu odpowiednio umocowane podmioty.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz usunięcia ich z baz AEG drogą email (infolinia@ewarranty.aeg.pl) lub telefonicznie (+48 801 444 800).

Informacje podawane przez Użytkownika

Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane AEG poprzez niniejszą Stronę są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do AEG za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych.
Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą AEG, nie będzie uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały dla AEG Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz AEG wszelkie prawa własnoćci intelektualnej do takich informacji i materiałów. AEG takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować.

Ponadto, Użytkownik zgadza się, że AEG może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działajace w jego imieniu przekażą AEG. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda zadnych informacji lub materialów dla AEG, które sa obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierajacych materiały stanowiące własność innego podmiotu. AEG, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo Użytkownikowi nie wolno: (a) używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które mogłyby zaklócić dzialanie Serwisu; lub (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakladały by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”), lub (c) ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zaklócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony.

Strony internetowe osób trzecich

AEG nie zobowiązuje się do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich, ani też AEG nie odpowiada za poprawność i niezawodność jakichkolwiek takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto, AEG może umieścić na swojej Stronie linki do stron Internetowych innych podmiotów. Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z tych stron internetowych, oznacza to opuszczenie niniejszej Strony. Otwierając stronę osoby trzeciej poprzez link Użytkownik działa na swe własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami szkodliwymi lub niszczącymi.. AEG nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zlinkowanych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących się w nich lub do opisanych w nich produktów lub usług. Linki nie sugerujaa że AEG lub niniejsza Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w linkach lub dostępnych poprzez te linki, na tych stronach lub że jakakolwiek zlinkowana Strona jest upoważniona do używania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich AEG lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do niniejszej Strony musza być zatwierdzone na piśmie przez AEG, za wyjątkiem sytuacji, gdy AEG zgadza się na linki, w następujących przypadkach: (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym, zawiera jedynie nazwę „AEG” i nie zawiera żadnych własnych znaków towarowych AEG lub jego licencjodawców; (ii) link „wskazuje” jedynie na ewarranty.aeg.pl, a nie do podstron; (iii) link aktywowany przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przeglądarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na zlinkowanej Stronie internetowej; i (iv) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą ELECTROLUX lub są sponsorowane przez niego, nie mogą one również szkodzić lub podwazać renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi ELECTROLUX lub Podmiotów Stowarzyszonych. ELECTROLUX zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na link w każdym czasie, według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych.

Chociaż dołożono staran, by zapewnić dokładność informacji na niniejszej Stronie, AEG nie ponosi odpowiedzialności za to, że MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. AEG NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB NIEZAWODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK RADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH POPRZEZ STRONĘ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA JAKIEJKOLWIEK TAKIEJ OPINII, RADZIE, OŚWIADCZENIU, MEMORANDUM LUB INFORMACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ I W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE, NA ZASADACH: TREŚĆ “TAKA JAKA JEST” I “W MIARE\Ę DOSTĘPNOŚCI” ELECTROLUX WYRAŹNIE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, NIE NARUSZANIA LUB W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI. ELECTROLUX NIE GWARANTUJE ANI NIE DOKONUJE ŻADNYCH OSWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEJMOWANE. ELECTROLUX NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTEPNIAJA NINIEJSZĄ STRONĘ LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ ELECTROLUX SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ELECTROLUX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI SZKODAMI) O UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIALAŁNOŚCI, KONTRAKCIE, PRZYCHODACH, DANYCH, INFORMACJACH LUB PRZERWACH W PROWADZENIU DZIALALNOŚCI) WYNIKAJĄCYCH, POWSTAŁYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEZDOLNOŚCIĄ DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZA UMOWĄ, NAWET JEŻELI ELECTROLUX ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OPRÓCZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W ŻADNYM WYPADKU ELECTROLUX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEDOKLADNOŚCI, POMINIĘCIA LUB INNE WADY LUB NIEDOGODNOŚCI LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

Obowiązek ograniczenia strat

Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko ELECTROLUX.

Uwagi

Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład email), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Polska

Niniejsza strona jest kontrolowana przez Electrolux z lokalizacji znajdujących się na terytorium Polski. Electrolux nie gwarantuje, iż materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Polską, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych

Prawo Wlaściwe

Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu. bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw.

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika